Admitere

Admitere doctorat 2024-2025

Calendarul admiterii la studiile universitare de doctorat:
 • înscrierea candidaţilor: 09 -13 septembrie; Actele vor fi scanate și trimise la adresa scdocfii@gmail.com, până la ora 15:00. După anunțarea rezultatelor examenului de admitere, documentele originale vor fi aduse la secretariat până pe 26 septembrie.
 • selecţia candidaţilor: 16-19 septembrie;
 • afişarea rezultatelor: 20 septembrie;
 • afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie;
 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 24 septembrie;
 • confirmarea ocupării locului: 25 și 26 septembrie.
 • Taxele de înscriere și școlarizare
 • Cuantumul taxei de înscriere este de 300 lei. Aceasta se poate plăti online accesând plati-taxe.uaic.ro sau la orice sediu BRD. Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații care sunt copii ai personalului didactic (de predare și auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat,pe baza actelor doveditoare depuse la dosar.
 • Cuantumul taxei de școlarizare/an este de 6000 lei.
! Consiliul Școlii Doctorale de Informatică va decide modul de desfășurare a admiterii (online sau fizic).

Modul de desfăşurare a admiterii este următorul:

 1. Candidatul ia legătura cu profesorul cu care intenționează să pregătească teza de doctorat şi stabileşte de comun acord cu acesta un plan și o temă de cercetare în cadrul studiilor de doctorat;
 2. Candidatul elaborează o prezentare scrisă despre intențiile de cercetare în legătură cu tema aleasă, prezentare pe care o va trimite prin email odată cu celelalte documente aferente dosarului de înscriere la admitere.
 3. La data și ora programată va avea loc examenul de admitere (prezentarea scrisă și interviul), unde Comisia de Admitere se va întâlni online cu fiecare candidat în parte, astfel încât fiecare candidat, în cadrul interviului de admitere, să îşi prezinte tema de cercetare pe care o propune și să răspundă întrebărilor comisiei;
 4. După interviu, comisia va discuta despre evoluția fiecărui candidat în cadrul examenului de admitere și va decide notele pentru fiecare dintre ei;
 5. Rezultatele examenului de admitere vor fi anunțate pe pagina Web a facultății.

Bibliografie

Direcțiile de cercetare și bibliografia aferentă fiecărui conducător de doctorat poate fi găsită aici. Comisia de Admitere:
 • Președinte: Prof.univ.dr. Lenuţa ALBOAIE
 • Membri: Prof.univ.dr. Dorel LUCANU
 • Prof.univ.dr. Henri LUCHIAN
 • Prof.univ.dr. Adrian IFTENE 
 • Prof.univ.dr. Sabin-Corneliu BURAGA 
 • Conf.univ.dr. Mihaela BREABĂN
 • Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN
 • Secretar: Conf.univ.dr. Anca IGNAT
Comisia de Contestații:
 • Președinte: Conf.univ.dr. Andrei PANU
 • Membri: Conf.univ.dr. Dragoș GAVRILUȚ și Conf.univ.dr. Cristian GAȚU
 • Secretar: Conf.univ.dr. Mădălina RĂSCHIP

Condiții de eligibilitate

Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat următorii candidaţii:
 • absolvenţii de învățământ superior cu diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 288/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 • absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, ca fiind cel puțin studii universitare de masterat.
Cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum și etnicilor români, indiferent de cetățenie, le sunt aplicabile condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
NOTA: Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării.

Precizări importante

Înaintea depunerii dosarului de înscriere, candidatul trebuie să obțină acordul de îndrumare al unui conducător de doctorat din cadrul școlii doctorale. În cazul candidaților cu medii egale la examenul de admitere, departajarea se va face după media dintre nota finală la examenul de disertație, apoi după nota finală la examenul de licență, și dacă este cazul, după media generală de la studiile de licență.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere 

 • dosar plic (de adus la confirmarea locului, până pe 26 septembrie)
 • fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • curriculum vitae (CV);
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidații care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • original* şi copie a certificatului de naştere;
 • original* şi copie a actului de identitate;
 • original* şi copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • original* şi copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • original* şi copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;
 • original* şi copie a diplomei de masterat şi foaia matricolă sau suplimentul la diplomă, (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, în eliberate de secretariatul facultății - în original la confirmarea locului);
 • alte acte specifice domeniilor
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • acordul de confidenţialitate - Anexa 5 din Metodologia de admitere
 • 2 poze (3.5 x 4.5 cm)
*Documentele originale se restituie candidatului după certificarea conformităţii cu originalul a copiilor documentelor. Pentru alte informații contactați Secretariatul Școlii Doctorale de Informatică la adresa scdocfii@gmail.com sau la telefon +40-232-202329. Informații pentru candidații români de pretutindeni găsiți aici.

Arhivă

Arhivă

Rezultate admitere Școala Doctorală de Informatică:

Admiterea la Programele Postdoctorale de Cercetare Avansată

  Programele postdoctorale de cercetare avansată au ca scop dezvoltarea profesională a absolvenților de studii doctorale, prin formarea de competențe și abilități în cercetarea științifică. Statutul candidaților declarați admiși este cel de cercetători postdoctoranzi, fiind înmatriculați în cadrul Școlii Doctorale.

  Cercetătorii postdoctoranzi își desfășoară activitățile de cercetare sub coordonarea unui mentor (conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale), au acces la infrastructură UAIC și au afilierea UAIC. Suplimentar, pot accesa burse postdoctorale în proiectele în care UAIC este implicată, pot participa în echipele de cercetare ale unor proiecte, pot elabora și depune spre finanțare proiecte la instituțiile care au deschise competiții.

Lucrarea finală se susține în fața unei comisii. La finalizarea programului postdoctoral, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași acordă un atestat de studii postdoctorale.

Pentru informații suplimentare, a se consulta regulamentul.

  Contestaţiile privind nota obţinută de fiecare candidat se depun la secretariatul fiecărei şcoli doctorale în max. 48 de ore de la momentul afişării rezultatelor şi se pot referi exclusiv la vicii de procedură (art. 13 din Metodologia privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată).