Teze de abilitare

Pot susține teza de abilitare persoanele care dețin titlul de doctor în știință și care îndeplinesc standardele minimale de acordare a titlului de profesor universitar, elaborate de CNATDCU (anexa nr. 2) și standardele pe domenii stabilite de UAIC.

IOSUD-UAIC percepe o taxă pentru organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare (Anexa 1). Candidatul la abilitare achită taxa după notificarea de către IOSUD-UAIC cu privire la stabilirea datei susținerii publice a tezei de abilitare. Chitanța de plată se depune la dosarul candidatului în termen de 5 zile lucrătoare de la notificarea de către IOSUD-UAIC cu privire la stabilirea datei susținerii publice a tezei de abilitare.

Pasul 1 – Candidatul depune dosarul la Școala Doctorală corespunzătoare domeniului de doctorat vizat

Dosarul candidatului ( în format tipărit și electronic) include următoarele documente:

 1. cererea tip pentru susținerea abilitării, semnată de candidat.
 2. fişa de îndeplinire a standardelor minimale, semnată de candidat şi în format tipărit și electronic (PDF).
 3. portofoliu de lucrări ştiinţifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat vizat. Minimum 5 și maximum 10, în format electronic (PDF).
 4. CV-ul candidatului în format tipărit și electronic (PDF).
 5. lista de lucrări semnată de către candidat în format tipărit și electronic (PDF).
 6. diploma de doctor sau atestatul de recunoaștere sau de echivalare a diplomei de doctor obținute în străinătate în copie conformă cu originalul, în format tipărit și electronic (PDF).
 7. documente personale de identificare în copie simplă: actul de identitate, dovada schimbării numelui, dacă este cazul, în format tipărit și electronic (PDF).
 8. teza de abilitare, în format tipărit și electronic (PDF).
 9. rezumatul tezei, în format tipărit și electronic (PDF).
 10. traducerea legalizată în limba română a documentelor din dosarul candidatului, în cazul în care acestea nu sunt redactate în română sau engleză, în format tipărit și electronic (PDF).
 11. declarație pe consimțământ privind prelucrarea datelor personale în scopul obținerii atestatului de abilitare.

Teza de abilitare prezintă în mod succint şi documentat:

 • principalele rezultate ştiinţifice originale publicate/brevetate sau realizările profesionale făcute publice de către candidat în cercetarea ştiinţifică și/sau didactică, după conferirea titlului de doctor.
 • capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza şi gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi cercetării.

Candidatul poate opta pentru:

 • redactarea tezei de abilitare în limba română, caz în care va fi însoţită de un rezumat în limba engleză.
 • într-o limbă de largă circulaţie internaţională, caz în care va fi însoţită de un rezumat în limba română.

Pasul 2 – Evaluarea dosarului de abilitare de către Consiliul Școlii Doctorale

 1. CȘD verifică îndeplinirea standardelor minimale și, dacă este cazul, a celor specifice stabilite de Școala Doctorală și emite în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, un Raport de verificare cu una din cele 2 concluzii:
  • Standardele minimale sunt îndeplinite
  • Standardele minimale nu sunt îndeplinite.
 2. CȘD propune componența comisiei de abilitare, formată din 3 membri titulari și 2 membri supleanți din țară sau din țară și străinătate, specialiști cu renume în domeniul de doctorat vizat de candidat, care dețin calitatea de conducător de doctorat și nu se află în situația de conflict de interese conform art. 10 din Ordinul 5229/2020 și art. 8 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare, în format tipărit și electronic (PDF).
 3. Cel puțin 2 dintre membrii comisiei de abilitare își desfășoară activitatea în afara IOSUD-UAIC sau în afara instituției din care provine candidatul, dacă acesta are distinctă de UAIC.
 4. Propunerea de componență a comisiei de abilitare este însoțită de CV al membrilor comisiei în format tipărit și electronic (PDF).
 5. CȘD include în dosarul candidatului raportul de verificare a standardelor minimale și, dacă este cazul, a celor specifice, propunerea de componență a comisiei de abilitare și CV al membrilor comisiei.
Pasul 3 – Avizarea de către BECA a cererilor, încărcarea dosarului candidatului pe platforma MEC și aprobarea comisiei de către CNATDCU
 1. CSUD-UAIC verifică îndeplinirea standardelor minimale, necesare și obligatorii stabilite de CNADTCU și aprobate prin ordin al ministrului educației și transmite spre avizare la BECA cererea candidatului împreună cu propunerea privind comisia de abilitate, în termen  de maximum 5 zile lucrătoare  de la primirea dosarului.
 2. În termen de 5 zile lucrătoare de la avizarea BECA, Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat încarcă pe platforma administrată de MEC documentele din dosarul candidatului.
 3. În baza dosarului electronic, IOSUD constituie profilul candidatului, indicând domeniul de doctorat vizat pentru obținerea atestatului de abilitare.

Pasul 4 – Susținerea tezei de abilitare

 1. După primirea notificării cu privire la numirea comisiei de abilitare de către CNATDCU, IOSUD-UAIC, în maximum 90 de zile, organizează susținerea publică a tezei de abilitare.
 2. IOSUD-UAIC publică pe site-ul oficial UAIC, cel puțin până la finalizarea procesului de obținere a atestatului e abilitare și acordarea/neacordarea atestatului de abilitare, următoarele documente și informații ale candidatului:
  • CV;
  • lista de lucrări;
  • fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale;
  • rezumatul tezei de abilitare;
  • componența comisiei de abilitare;
  • data, ora și locul susținerii tezei de abilitare.
 3. Comisia de abilitare analizează dosarul de abilitare depus de candidat înaintea susținerii publice.
 4. Susținerea tezei de abilitare se desfășoară în cadrul unei ședințe publice în Facultatea corespunzătoare Școlii Doctorale implicate.
 5. Organizarea desfășurării susținerii intră în sarcina Directorului Școlii Doctorale.
 6. Teza de abilitare se susține în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.
 7. Susținerea publică de susținerea a tezei de abilitare poate avea loc direct, într-o sală stabilită anterior sau prin utilizarea mijloacelor informatice, cum ar fi o platformă online agreată de UAIC, care să permită înregistrarea comunicării și participarea publicului.
 8. Desfășurarea ședinței publice de susținerea a tezei de abilitare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele momente:
  • alegerea președintelui comisiei în persoana celui mai vechi în funcția de profesor;
  • susținerea candidatului;
  • rapoartele membrilor cuprinzând aprecieri, observații și întrebări;
  • observații și întrebări din partea publicului;
  • răspunsurile candidatului;
  • deliberarea comisiei.
 9. Directorul Școlii Doctorale are obligația de a asigura suportul tehnic și logistic al consemnării în formă tipărită și al înregistrării electronice a desfășurării ședinței, indiferent dacă aceasta se desfășoară fizic sau online.
 10. În urma susținerii publice, comisia de abilitare pentru evaluarea tezei întocmește raportul comisiei de abilitare, care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a abilitării, precum și motivația argumentată a deciziei luate. Acest raport poate fi semnat și pe cale electronică.
 11. În cazul acceptării tezei de abilitare, Școala Doctorală transmite Biroului pentru Studii Universitare de Doctorat raportul comisiei de abilitare. IOSUD-UAIC adaugă în dosarul electronic al candidatului raportul comisiei de abilitare și, dacă este cazul, al celei de contestație.
 12. După primirea ordinului ministrului educației privind acordarea atestatului de abilitare în urma deciziei CNATDCU, IOSUD-UAIC va comunica ordinul candidatului în termen de 15 zile.

Teze de abilitare

2023 2022 2020 2019 2017